ماشينهاي راديوکنترل حرفه اى (آرسي) :

اتومبيل همواره وسيله اي لازم و مورد نياز جهت حمل و نقل بوده است و شايد در ذهـن سـازندۀ اولين اتومبيل جهان، فقط سادگي و سرعت در جابجايي مطرح بوده است. ولي با گذشت زمـان و گسترده شدن صنعت اتومبيل علاوه بر حمل ونقل و جابجايي, اسـتفاده ازاتومبيـل جنبـه هـاي ديگري نيز پيدا نمود. يکي از بارزترين اين جنبه ها جنبهء تفريحي- ورزشي آن است که امـروزه اين نيز به خوبي نمايان است، تا جايي که مسابقات اتومبيل راني امروزه جـزو جـذاب تـرين و پرطرفدارترين مسابقات ورزشي به شمار مي رود و طرفداران بسياري در سرتاسر دنيا دارد. جذابيت و زيبايي ماشين تنها در مورد ماشينهاي واقعي که مي توان سوار آنها شد و با سرعت بالا حرکت نمود نيست بلکه ماشينهاي مدل کوچک که فقط جنبهء تفريحي (و ورزشي که بيشـتردر مورد آن بحث خواهيم نمود) ويا زينتي دارند نيز مورد علاقهء بسياري از مردم است . ايـن گونـه مدل از ماشينها ميتوانند يک ماکت بسـيار کوچـک، يـک مـدل کوچـک اسـباب بـازي بـراي خردسالان، يک ماشين کنترل از راه دور سيمي،يک ماشين کنتـرل از راه دور راديـويي اسـباب بازي و يا يک مدل کنترل از راه دور راديويي حرفه اي باشد.

انواع ماشين هاي کنترل از راه دور راديويي:

به طور کلي به ماشينهاي کنتـرل از راه دور راديـويي ، ماشـينهاي RC ميگوينـد، کـه مخفـف کلمه radio control مي باشد، و ما از اين به بعد به آن ماشينهاي راديو کنترل مي گوييم. ايـن ماشينها به دو دستـۀ کلي تقسيم بندي ميشوند:ماشـينهاي اسـباب بـازي TOY و ماشـينهاي تفريحي(hobby )که ماشينهاي حرفه اي هستند. در ابتدا به توضيحاتي در مورد ماشينهاي راديو کنترل اسباب بازي مي پردازيم و سپس به سراغ ماشينهاي راديو کنترل تفريحي حرفه اي مي رويم تا خوانندگان محتـرم نسـبت بـه ايـن دو دسته از ماشينها و تفاوت آنها با يکديگر آشنايي پيدا کنند. ماشينهاي راديو کنترل اسباب بازي بيشتر در مغازه هاي اسباب بازي فروشـي يافـت مـي شـود. منبع انرژي اين ماشينها،باطري است و اين ماشينها با موتورهاي الکتريکي حرکت مي کنند. ايـن ماشينها براي گروه سني کودکان مناسب است و اغلب داراي قيمت ارزان مي باشند. اين ماشينها داراي لوازم يدکي نيستند و معمولأ فاقد خدمات پس از فروش مي باشند ،به همـين دليل آنها قابل تعميرنبوده و يا تعمير آنها و حتي بعضا جايگزين کردن بـاطري هـاي فرسـوده،با هزينهء بالا و حتي بالاتر از قيمت ماشين،تمام خواهد شد. از ديگر معايب اين ماشينها قدرت و سرعت کم و شاسي و فنربندي ضعيف آنهاسـت.البتـه بعضأ ماشينهاي راديو کنترل اسباب بازي با قدرت و سرعت بالا نيز وجود دارند که قيمت آنها بـالا خواهد بود، ولي باز هم به دليل اسباب بازي بودن فاقد خدمات پس از فروش ويا قابليت تعمير مي باشند.

اکنون نوبت به توضيح در مورد ماشينهاي راديو کنترل حرفه اي(تفريحي)مي رسد. از اين به بعـد تمامي تمرکز ما بر روي اين دسته از ماشينهاي راديو کنترل خواهد بود. اولين ويژگي ماشينهاي راديو کنترل حرفه اي،سرعت و قدرت بـالاي آنهـا و همچنـين سيسـتم فنربندي و شاسي پيشرفته اين ماشينها مي باشد، ويژگي بارز و مهم ديگر اين ماشـينها قابليـت تعمير و تعويض قطعات ماشين و همچنين تقويت و ارتقاء (grade up )اين ماشينها مـي باشـد. به طوري که کارخانه هاي سازندۀ اين ماشينها،تمامي قطعات اين ماشين هـا (حتـي ريزتـرين قطعات مثل پيچ و مهره) را نيز ساخته و به صورت مجزا در بازار به فروش مي رسانند. اين قطعات ميتواند قطعات اصلي و يا اختياري(option ) که براي ارتقاء ماشين استفاده مي شود باشد.

تقسيم بندي ماشين هاي آرسي بر حسب آماده و يا كيت بودن آنها: ماشينهاي راديو کنترل حرفـه اي بـه دو صـورت در بـازار قابـل فـروش هسـتند؛آماد ۀ حرکـت (Run To Ready:RTR ) و ديگري بصـورت کيـت (kit)ماشـينهاي آمـادۀ حرکـت پـس از خريداري و راه اندازي ماشين قابل استفاده خواهند بود ولي کيت ها در ابتـدا بايـد بـا دقـت و حوصله اسمبل و سر هم بندي شوند و سپس راه اندازي شوند. کيتها،براي افرادي تدارک ديـده شده اند که علاقهء فراوان به مکانيکي دارند و داراي زمان و حوصـلهء کـافي بـراي سـر هـم نمودن اين ماشينها که بعضاُِّ شامل ۴۰۰۰ قطعه مي باشند، است. البته نقشه هـاي ريزتـرين ايـن قطعات به همراه محل سوار شدن آنها به همراه کيت موجود است.

تقسيم بندي ماشين هاي آرسي بر حسب نيروي محركه آنها:

ماشينهاي راديو کنترل حرفه اي از نظر منبع تاُِّ مين نيروي محرکه ، بـه دو دسـتهء الکتريکـي و سوختي تقسيم بندي مي شوند. ماشين هاي راديو كنترل سوختي(Combustion Internal=IC) ماشينهاي راديو کنترل سوختي داراي يک موتور احتراق داخلي مي باشند. بطور کلي دو نـوع موتور احتراق داخلي براي ماشين هاي راديو کنتـرل سـوختي وجـود دارد:۱_موتورهـاي نيتـرو. ۲_موتورهاي بنزيني.

نمونه يک موتور نيترو

کلي داراي حجم کـوچکتر و دور موتـور بـالاتري بـوده و شـتاب اول يـه ماشينهاي نيترو از ماشينهاي بنزيني بيشتر است. موتورهاي نيترو داراي سـوخت مخصوصـي هستند که از ترکيب الکل، روغن کرچک، روغن سينتتيک و نيترو متان بدست مـي آيـد. در بخشهاي آينده ،به تفصيل راجع به اين نوع سوخت صحبت خواهيم نمود.

 نمونه يک ماشين راديو کنترل سوختي نيترو

نمونه يک ماشين راديو کنترل سوختي بنزيني

موتورهاي بنزيني براي ماشينهاي راديو کنترل بزرگتر مورد استفاده قرار ميگيـرد .سـوخت ايـن موتورها ، ترکيبي از بنزين معمولي ماشين و روغن دو زمانه است. ماشـينهاي سـوختي تمـامي اجزاء يک ماشين واقعي را در مقياس کوچکتر دارند . به عنـوان مثـال ايـن ماشـينها ، داراي گيربکس ، دفرانسيل ، گاردان ، پولوس ، کمک فنر هيدروليک و سيلندر و پيستون و ميـل لنـگ درون موتور هستند .

بايد توجه نمود که اين ماشين ها اسباب بازي نبوده و اغلب استفاده کننـدگان از ايـن ماشـينها جوانان و افراد ميان سال هستند و اين نوع از ماشينها براي کودکان و خردسالان خطرنـاک نيـز مي باشد . سرعت بعضي از اين ماشينها به حدود ۱65 کيلو متر بر سـاعت ميرسـد و در شـتاب اوليـه ، بسياري از آنها توانايي اين را دارند تا سريع ترين و پر شتاب ترين ماشـين هـاي واقعـي را جـا بگذارند. ابعاد اين ماشينها از طول حدود ۲۵ سانتي متر و وزن ۱۵۰۰ گرم شروع شده و ماشينهايي بـه طول حدود ۱ متر و وزن حدود ۲۰ کيلو گـرم وجـود دارنـد . در بسـياري از کشـورها و حتـي همسايگان ايران ، اين گونه از ماشينها بطور نسبي شناخته شده اند و با تلاش مجموعه ايران آرسي كار در ده اخير اين ورزش در ايران نيز بسيار رواج پيدا كرده است و مسـابقات و اسـتفاده از اين ماشينها به عنوان يک زمينۀ تفريحي _ورزشي حرفه اي دنبال ميشود ،تا جايي کـه حتـي قوانين و فدراسيون بين و المللي براي مسابقات اين نوع ماشينها وجود دارد.

ماشين هاي آرسي الكتريكي:

در گذشته ماشين هاي آرسي الكتريكي از محبوبيت زيادي برخوردار نبودند.علت آن نيز سرعت و قدرت نسبتا پايين آن ، و همچنين زود تمام شدن شارژ باطري آن بود ولي با گذشت زمان و آمدن تكنولوژي جديد،بازار اينگونه ماشينها رو به گرمي نهاده است.به طور كلي ماشين هاي آرسي الكتريكي دو گونه اند.ماشين هاي الكتريكي با موتور معمولي يا براش(Brush)و ماشين هاي الكتريكي با موتور حرفه اي يا براش لس(Brushless)

 ماشين هاي آرسي الكتريكي با موتور براش: موتور اين ماشين ها همانند ساير الكترو موتور ها از يك سيستم روتور و استاتور تشكيل شده است و در اصطلاح داراي ذغال هستند.اين موتور ها داراي ۲ سيم مثبت و منفي بوده و معمولا داراي قدرت و سرعت بالايي نيستند .به طور عمده اين ماشين ها با باطري نيكل كادميم يا نيكل متال هيدرات با ولتاژ ۲.۷ ولت كار مي كنند.هرچه انرژي باطري بالاتر باشد،مدت زمان بيشتري مي توان از اين باطري استفاده نمود.معمولا انرژي ذخيره شده در اين باطري ها از ۱۲۰۰ ميلي آمپر ساعت تا ۵۰۰۰ ميلي آمپر ساعت بوده و بطور متوسط مي توان با يك باطري كاملا شارژ شده بين ۱۵ تا ۳۰ دقيقه از ماشين استفاده نمود.مدت زمان شارژ براي اين باطري ها با توجه به حجم انرژي باطري و نيز نوع شارژر،بين نيم ساعت تا ۱۰ ساعت متغير مي باشد. ماشين هايي كه داراي موتور براش هستند،معمولا داراي قيمت بالايي نبوده و سرعت نهايي آنها از ۴۰-۴۵ كيلومتر بر ساعت تجاوز نمي كند. در شكل زير نمونه يك موتور الكتريكي براش ديده مي شود.

براي كنترل سرعت از طريق سيستم كنترل از راه دور،ماشين هاي الكتريكي داراي يك وسيله الكتريكي ديگر به نام سيستم كنترل سرعت(Control Speed )است.

اين وسيله يك برد الكتريكي است كه با ميزان فرمان گاز از طريق راديو،دور موتور را تنظيم مي كند.ماشين هاي الكتريكي با موتور هاي براش و يا براش لس،با قدرت هاي مختلف داراي سيستم كنترل سرعت با مشخصات مختلف است ولي عملكرد آنها به طور كلي يكسان است.در شكل زير نمونه يك سيستم كنترل سرعت آورده شده است.

ماشين هاي آرسي الكتريكي با موتور براش لس:

با استفاده از موتورهاي براش لس يا بدون ذغال در زمينه آرسي،كه قدمت آن نيز به بيش از ۳ سال نمي رسد،تحولي عميق در محبوبيت ماشين هاي آرسي الكتريكي بوجود آمده است. موتور هاي الكتريكي براش لس بر خلاف ساير الكتر موتور هاي معمولي داراي ذغال نيستند.و به زبان بسيار ساده سيستم آنها برعکس الکترو موتورهاي معمولي است.سيستم آهنرباي دائمي در حال چرخش بوده و سيستم سيم پيچ آن ثابت مي باشد. اين موتور ها داراي ۳ سيم ورودي مي باشند و قدت و دور آنها بسيار بالا مي باشد به طوري که به صورت عمومي ماشين هاي آرسي با موتور الکتريکي براش لس از ماشين هاي نيترو بسيار سريع تر مي باشند. در شکل زير نمونه هاي موتور الکتريکي براش لس نشان داده شده است.

ماشين ها با موتور الکتريکي براش لس مي توانند تا سرعت نهايي حدود 160 کيلومتر بر ساعت نيز حرکت کنند. سرعت بالا,سر و صداي کم و تميزي ماشين هاي آرسي براش لس باعث شده که اخيرا اين ماشين ها محبوبيت زيادي پيدا کنند. براي استفاده از موتور هاي براش لس بايد از باطري هاي نيکل متال هيدرات و يا ليتيم پليمر استفاده نمود.باطري هاي نيکل متال هيدرات داراي توان خروج آمپر کمتري نسبت به باطري هاي ليتيم پليمر است بنابر اين سرعت و شتاب ماشين هايي که از باطري نيکل متال هيدرات استفاده مي کند به مراتب کمتر است ولي کار با اين نوع باطري ها ساده تر بوده و غالبا نگه داري آنها ساده تر و عمر آنها بيشتر است. در حال حاضر سريعترين ماشين كنترلي دنيا ماشين x0-1 است .كه سرعتي معادل 160 كيلومتردرساعت و شتاب 5 ثانيه دارد .

طبقه بندي ماشين هاي آرسي بر اساس شاسي و فنر بندي اين نوع از ماشين ها :

همانند اتومبيل هاي واقعي ، داراي شاسي هاي مختلفي بوده و كلاس بندي هاي گوناگوني دارند . در كلاس بندي شاسي ها به طور كلي اين ماشين ها به دو كلاس روي جاده ( Road On )و خارج از جاده (Road Off )تقسيم مي شوند . ماشين هاي روي جاده مخصوص حركت بر روي آسفالت بوده و در زمين هاي خاكي و يا داراي ناهمواري ، قابليت حركت ندارند . به علت فاصله كم شاسي با زمين و عرض نسبتاً زياد آنها در مقايسه با طولشان ، اين ماشين ها داراي پايداري بالا در زمين هاي آسفالتي هستند و به هيچ وجه ماشين واژگون نمي گردد و هم چنين قابليت اجراي حركات دريفت (Drift )را دارند كه يكي از زيبا ترين و جذاب ترين جنبه هاي اين نوع از ماشين ها است. ماشين هاي خارج از جاده ، قابليت حركت بر روي هر سطحي را دارند و هم روي آسفالت و هم روي زمين هاي خاكي ، سنگلاخ ، چمن و يا هر سطح ناصاف ديگري مي توانند به خوبي و راحتي حركت كنند . شاسي اين ماشين ها به طور معمول حدود ۵ تا ۱۰ سانتي متر با زمين فاصله دارد و داراي چرخ هاي بزرگ و هم چنين آج دار هستند . به علت بلند بودن شاسي آنها ، اين ماشين ها به نسبت ماشين هاي روي جاده از پايداري كمتري برخوردار بوده و در صورت ترمز و گردش ناگهاني در آسفالت ، ماشين واژگون مي شود . ماشين هاي خارج از جاده به سه دسته كلي باگي ( Buggy،) استاديوم تراك(Truck Stadium )و تراك (Truck )تقسيم مي شوند : باگي ها داراي شاسي هاي پايين تري نسبت به ماشين هاي تراك هستند بنابراين پايداري آنها بيشتر بوده و به دليل وزن نسبتاً پايين ، مناسب براي انجام پرش هاي بلند ( مثلاً ۵ تا ۱۰ متر) مي باشند ،

ولي اين ماشين ها در زمين هاي سنگلاخ به علت پايين بودن شاسي آنها ممكن است دچار مشكل شوند . ماشين هاي تراك به طور كلي پايداري كمتري دارند ولي به علت وجود كمك فنري هاي قوي تر ، لاستيك هاي بزرگتر و شاسي هاي بالاتر ، در تمام سطوح حتي سنگلاخ ها به راحتي مي توانند حركت كنند . ماشين هاي استاديوم تراك يا تراگي،از نظر شاسي و فنر بندي و وضعيت پايداري در بين ماشين هاي باگي و تراك قرار دارند. شايان توجه است كه اغلب ماشين هاي راديو كنترل سوختي دو ديفرانسيل بوده و چهار چرخ آنها قابليت حركت دارند(Awd )در شکل هاي زير يک نمونه باگي,استاديوم تراك، تراک و ماشين Onroad نشان داده شده است.

يک نمونه باگي

نمونه يك استاديوم تراك

يک نمونه تراک

يک نمونه ماشين Onroad

تقسيم بندي ماشين هاي آرسي بر اساس اندازه: به طور کلي از نظر اندازه,ماشينهاي آرسي به مقياس هاي زير تقسيم بندي مي شوند:

۱/۵ مقياس

۱/۶ مقياس

۱/۸ مقياس

۱/۱۰ مقياس

۱/۱۶ مقياس

منظور از مقياس نسبت اندازه ماشين آرسي به اندازه ماشين واقعي است. غالبا ماشين هاي آرسي بنزيني در مقياس هاي 1/5 و1/6 هستند و ماشين هاي الکتريکي و نيترو در ساير مقياس ها.يعني ماشين هاي نيترو و الکتريکي از ماشين هاي بنزيني کوچک تر هستند.

عملكرد سيستم راديو كنترل براي كنترل اين ماشين ها ، از يك فرستنده و گيرنده راديويي كه معمولاً روي باند فركانسي 2.4 گيگا هرتز قرار دارد ، استفاده مي شود .البته در گذشته(و به ندرت در زمان حال)از باند فركانسي ۲۷ مگاهرتز نيز استفاده مي گشت كه به دليل تداخل فركانسي بين چند ماشين كه در يك محوطه مشغول كار بودند،رفته رفته شركت هاي سازنده راديو هاي خود را روي باند فركانسي 2/4 گيگا هرتز توليد نمودند تا امكان تداخل هنگام استفاده همزمان چند ماشين از بين برود. بطور معمول برد مسافتي اين فرستنده و گيرنده تا شعاع ۱۰۰متر بوده كه فاصله نسبتاً بالايي است . در واقع حداكثر تا حدود ۱۰۰ متر مي توان ماشين ها را ديد و بيشتر از اين عموماً كسي بدون دوربين قادر به ديدن ماشين ها نيست . شكل دسته كنترل كننده ماشين ها با شكل كنترل معمول ماشين هاي اسباب بازي و يا هواپيما و هلي كوپتر مدل كاملا متفاوت است . معمولاً فرستنده وگيرنده اين ماشين ها دو كاناله است و با آن دو سرو موتور ( يكي براي گاز و ديگري براي فرمان ) را مي توان كنترل نمود . ولي در بعضي ماشين ها به علت وجود دنده عقب، فرستنده و گيرنده آن سه كاناله بوده كه علاوه بر گاز و فرمان با آن مي توان فرمان دنده عقب و يا دنده جلو را صادر نمود .در شکل بالا يک نمونه از راديو کنترل اين ماشين ها نشان داده شده است.

اکنون به طور مفصل راجع به ماشين هاي نيترو و بنزيني و مزايا و معايب هر يـک توضـيح مـي دهيم.

ماشين هاي راديو کنترل سوختي نيترو :

منظور از نيترو ، موتور اين نوع ازماشينها مي باشد که از سوختي استفاده مي کنند کـه بـه طـور مصطلح به آن نيترو گفته مي شود. نيترو ، مايعي است که از مخلوط کردن ۴ ماده اوليه بوجود مي آيد : الکل متانول ، روغن کرچک ، روغن سينتتيک و نيترو متان . الکل متانول بـه عنـوان مـاده اصلي احتراق عمل مي کند و روغن کرچک و روغن سينيتيک براي روغن کاري موتور و همچنين خنک سازي آن بکار مي رود و نيترومتان که مايعي بي رنگ ، بسيار سمي و کم يـاب اسـت ، بـه منظور خنک سازي و افزايش اکسيژن براي احتراق مورد استفاده قرار مي گيرد . در واقع به علت وجود نيترو متان ، ميزان کمتري از هوا براي احتراق و آزاد سازي انرژي سـوخت لازم است به همين دليل است که بطور کلي موتورهاي نيترو داراي حجم بسيار کمتري نسبت بـه موتورهاي بنزيني هستند در حالي که توان خروجي آنها تفاوت زيادي با موتورهاي بنزيني باحجم هاي بزرگتر ازخود ندارد . در شکل زير نماي ظاهري يک موتور نيترو نشان داده شده است .

شکل ظاهري يک موتور نيترو

نيترو متان مايعي کم ياب و گران قيمت است و به همين دليل است که سـوختهاي آمـاده نيتـرو براي اين نوع از موتورها به طور نسبي گران هستند . معمولاً براي يک موتـور نيتـرو متعـارف، ۲۰ درصد از حجم سوخت را نيترو متان تشکيل مي دهد و قيمت تقريبي يک ليتـر سـوخت آمـاده نيترو براي ماشين هاي نيترو سوز حـدود 50.000 تومـان اسـت . البتـه ممکـن اسـت برخـي از خوانندگان محترم فکر کنند که اين امر استفاده از ماشين هاي راديو کنترل نيتـرو را بسـيار پـر هزينه مي کند ولي در واقع اين طور نيست. براي يک موتـور معمـول و متـداول منبـع سـوخت ياهمان باک سوخت حدود ۱۵۰ سي سي ظرفيت دارد و هر باک سوخت کامل بطور معمول بين ۲۰ الي ۳۰ دقيقه کار مي کند. در نتيجه اين موتورها، در مقايسه با موتورهاي بنزيني بسـيار مصـرف کمتري دارند . و با خريد حدود ۲ ليتر سوخت نيترو مي توان بطور تقريب ۱ الي ۲ مـاه از ماشـين راديو کنترل نيترو استفاده نمود . حجم موتورهاي نيتروي متداول بطور کلي از حدود ۲ تا ۶ سـي سـي اسـت و بطـور کلـي تـوان خروجي آنها از ۱ اسب بخار الي ۳ اسب بخار مي باشد و دور موتور آنها از حدود ۱۰۰۰ دور در حالت آيدل تا ۴۰۰۰۰ دور در حالت فول گاز مي باشد . بطور مثال يکي از جديدترين و قوي ترين موتورهاي نيترو دنيا که محصول کشور ژاپن مي باشد ، داراي مشخصات زير است : موتور حجم ۴/۶ cc بين 38.000الي 40.000 دور RPM ) دور در دقيقه ) اسب بخار 3.31 توان خروجي

اکنون که با کليات يک موتور نيترو آشنا شديد ، به طور مفصل تر را جع به سـاختار و نحـوه کـار موتورهاي نيترو صحبت خواهيم نمود . موتورهاي نيتروي ماشين هاي راديو کنترل ، همگي دو زمانه بوده و تک سيلندر هستند. خنـک کاري آنها توسط هوا صورت مي پذيرد و در اصطلاح هوا خنک مي باشند . ايـن موتـور هـا فاقـد رينگ بوده و همانطور که در گذشته نيز اشاره شد، روغن کاري موتور ، از طريق روغن موجـود در سوخت نيترو انجام مي شود .

در شکل هاي زير يک موتور نيترو و اجزاء تفکيک شده آن ديده مي شود. کاربراتور موتورهاي نيترو عموماً سه پيچ تنظيم دور هرزگرد ( Idle ، ( دور کم ( speed Low ( و دور زياد ( speed High (دارند .البته برخي از كاربراتورها داراي يك پيچ تنظيم براي دور متوسط نيز مي باشند. موتورهاي نيترو داراي شمع نيز مي باشند که البتـه بـا شـمعهاي متـداول بـراي موتورهاي بنزيني تفاوت دارند . درشکل زير يک شمع براي موتور نيترو نشان داده شده است .

شمع اين موتورها ، در واقع فقط يک المنت کوچک و ساده است که براي روشن نمودن موتور بايد با يک باطري آن را روشن نمود و پس از چند ثانيه کارکرد موتور باطري را برداشت. براي ادامه کار موتور ، المنت شمع با حرارت موتور مذاب مي ماند . و موجب احتراق سوخت مي شود . موتورهاي نيترو فاقد پمپ براي سوخت رساني مي باشند و براي رسـاندن سـوخت بـه کـاربراتور از فشـار گازهاي خروجي از موتور ( قبل از خارج شدن کامل از اگزوز ) استفاده مي شود . بطورکلي سه نوع سيستم براي استارت موتورهاي نيترو وجود دارد. سيستم اول سيستم هنـدل است که به اصطلاح به آن Recoil مي گويند و همانند موتورهاي ژنراتورهاي کوچک برق ، توسط يک نخ، موتور استارت زده مي شود .

سيستم دوم سيستم استارت توسط يک شفت است کـه بـه آن در اصطلاح « start Roto «مي گويند . اين شفت کوچک توسط يک اسـتارتر چرخانـده مـي شود و موجب روشن شدن موتور مي گردد .

سيستم سوم نيز سيستم استارت توسط يک الکتـرو موتور است که بصورت مکانيکي به موتور متصل است و به صورت کلي مانند سيستم استارت يک ماشين واقعي عمل مي کند. اکنون که اطلاعات کلي راجع موتورهاي نيترو ارائه گرديد ، به سراغ موتورهاي بنزيني مي رويم

ماشين هاي راديو کنترل سوختي بنزِينی :

همانطور که در گذشته نيز اشاره شد ، موتورهاي بنزيني براي ماشينهاي سنگين تر استفاده مـي شوند. بطور کلي در مقايسه با موتورهاي نيترو ، موتورهـاي بنزينـي داراي قـدرت بيشـتر و دور کمتري هستند. بنابراين شتاب و سرعت ماشين هاي بنزيني بطور کلي از ماشين هاي نيترو کمتر است ولي ابعاد و وزن ماشينهاي بنزيني از تمام ماشينهاي نيترو بزرگتـر و بيشـتر اسـت . بطـور معمول، ماشين هاي بنزيني داراي طولي حدود ۸۰ سانتي متر و وزن بين ۱۵ تـا ۲۰ کيلـوگرم مـي باشند. در شکل هاي زير چند نمونه از ماشينهاي راديو کنترل بنزيني نشان داده شده اند.

موتورهاي بنزيني براي علاقمندان ، شناخته شده تر مي باشند چرا که اين موتور ها بطـور کلـي مشابه موتورهاي بنزيني دوزمانه کوچک ( همانند موتور اره ، موتورسيکلت و ... ) هسـتند . تنهـا تفاوت آنها با موتورهاي معمول، سيستم کاربراتور نسبتاًً پيشرفته آنهاست که موجب مي شود بـه هنگام وارونه شدن ماشين ، موتور آن تا مدتي روشن بماند و خاموش نشود . در شکل زير نمونه يک موتور بنزيني به همراه اجزاي آن نشان داده شده است . 

تمامي اين موتورها هواخنک مي باشند و توسط فن داخل موتور خنک مي شوند. نکته اي که مـي توان در مورد موتورهاي بنزيني بيان نمود ، اين است که استفاده از آنها ساده تر است به راحتـي روشن مي شوند و به طور ناخواسته خاموش نمي شوند . در ضمن سوخت آنها نيـز همـان بنـزين معمولي يا سوپر است که فقط کمي روغن بايد به آن افزوده شود . اکنـون کـه اطلاعـات کلـي در مورد انواع موتورهاي بنزيني و نيترو بيان شد ، به سراغ سيستم انقال قـدرت ماشـينهاي راديـو کنترل سوختي مي رويم .

سيستم انقال قدرت ماشين های آرسی:

پس از شروع به کارنمودن موتور ، توان خروجي موتور به صورت چرخش سر ميل لنگ نمايان مي گردد. وظيفه کل سيستم انتقال قدرت منتقل نمودن قدرت و چرخش ميل لنگ بـه چرخهـا مـي باشد . سيستم انتقال قدرت خود از اجزاء مختلفي تشکيل شده است ( البته بـراي ماشـين هـاي مختلف ممکن است متفاوت باشد ) که در اينجا به بيان کلي اين اجزاء مي پردازيم : کلاچ : به طور کلي ، کلاچ ماشين هاي سوختي ، از نوع کلاچ هاي گريز از مرکز است بدين معنـي که کلاچ معمولاً از دو کفشک که به يک فنر متصل هستند ، تشکيل مـي شـود و در زيـر قالـب چرخدنده کلاچ قرار دارند . در شکل زير يک نمونه از کلاچ نشان داده شده است .

سيستم انقال قدرت ماشين های آرسی:

س از شروع به کارنمودن موتور ، توان خروجي موتور به صورت چرخش سر ميل لنگ نمايان مي گردد. وظيفه کل سيستم انتقال قدرت منتقل نمودن قدرت و چرخش ميل لنگ بـه چرخهـا مـي باشد . سيستم انتقال قدرت خود از اجزاء مختلفي تشکيل شده است ( البته بـراي ماشـين هـاي مختلف ممکن است متفاوت باشد ) که در اينجا به بيان کلي اين اجزاء مي پردازيم : کلاچ : به طور کلي ، کلاچ ماشين هاي سوختي ، از نوع کلاچ هاي گريز از مرکز است بدين معنـي که کلاچ معمولاً از دو کفشک که به يک فنر متصل هستند ، تشکيل مـي شـود و در زيـر قالـب چرخدنده کلاچ قرار دارند . در شکل زير يک نمونه از کلاچ نشان داده شده است . قاب چرخدنده کلاچ کفشک هاي کلاچ با افزايش دور ميل لنگ ،و در اثر نيروي گريز از مرکز ، کفکشها به قاب چرخدنده وصل مي شوند و باعث چرخيدن چرخدنده کلاچ مي شود و با کاهش دور ميل لنگ فنرها ، کفشکها را بـه حالـت معمول بر مي گردانند و موجب مي شود که قاب چرخدنده حرکت نکند .

جعبه دنده :

اکثر ماشين هاي راديو کنترل سوختي داراي جعبه دنده هستند البته بعضي ديگر نيز جعبه دنده ندارند و تک دنده مي باشند .وقتي قاب چرخدنده کلاچ بـه حرکـت در ميآيـد ، ايـن چرخدنده به يک چرخدنده بزرگ به نام « Gear Spur « متصل است ، که با چرخيدن قاب کلاچ ، « Gear Spur « نيز مي چرخد .در ماشين هاي تک دنده ، Gear Spur به ميل گاردانهاي جلـو و عقب متصل است ولي در ماشين هاي داراي دنده بيشتر ،Gear Spur با يک شفت چرخش خـود را به داخل گيربکس منتقل مي کند . در گيربکس تعدادي چرخندنده وجود دارد. معمولاً گيربکسها دو دنـده هسـتند ولـي برخـي از گيربکس ها سه دنده هستند و برخي ديگر نيز داراي دنده عقب هستند. عوض شدن دنده نيز بـه طور خودکار و با دور مورتور انجام مي شود و روند کار آن نيز همان استفاده از نيروي گريزاز مرکز است. در شکل زيرنمونه يک گيربکس نشان داده شده است .

براي استفاده از دنده عقب نيز با زدن يک کليد بر روي راديو کنترل و فرمان دادن به يک سـرو و موتور ،يک اهرم درون گيربکس جابجا شد و با استفاده از يک سري چرخدنـده و بلبرينـگ يـک طرفه جهت چرخش شفت هاي خروجي گيربکس عوض مي شود . البتـه وجـود دنـده عقـب در ماشين هاي راديو کنترل خيلي متعارف نيست. به اين علت که گيربکس هاي داراي دنـده عقـب معمولاً خيلي سريع داراي نقص فني مي شوند . ميل گاردان : ماشين هاي سوختي ، تقريباً همگي دو دفرنسيال (AWD (هستند . در ماشـينهاي آرسي خروجي جعبه دنده به ميل گاردانهاي جلو و عقب وصل است . البته اگر ميل گاردان وجـود داشته باشد به ماشين در اصطلاح «drive shaft « و اگر نيرو توسط تسمه به دفرنسـيال منتقـل شود ، به آن « Drive Belt « مي گويند . دفرنسيال : ميل گاردانها چرخش خروجي جعبه دنده را به دفرنسيال جلو وعقب منتقل مي کنند. سيستم دفرنسيال ماشينهاي راديو کنترل سوختي همانند سيستم دفرنسيال ماشـينهاي واقعـي است و داراي تعدادي چرخدنده به همراه هرز گرد مي باشند. در شکل زير يک نمونه از دفرنسيال ماشين نيترو نشان داده شده است .

نيرو از طريق شفت از دفرانسيل به چرخ ها متصل مي شود. در بالا به کليات سيستم انتقال قدرت در ماشينهاي راديو کنترل سوختي اشاره گرديـد . اکنـون کمي در رابطه با تيو نينگ اين ماشين ها صحبت مي نماييم . نکته بسيار جالب و جذاب در رابطه با ماشين هاي راديو کنترل سوختي قابليت تيونينـگ خيلـي بالاي آن است. بطور کلي موارد زير در يک ماشين راديو کنترل را مي توان تيون نمود : ۱ -موتور ۲ -سر سيلندر ۳ -سيستم استارت موتور ۴ -اگزوز ۵ -نسبت دورهاي چرخدنده قاب کلاج به چرخدنده Gear Spur

۶ -گيربکس ۷ -پولوس ۸ -شاسي ۹ -رينگ و لاستيک ۱۰ -شکل بدنه ۱۱-سيستم تعليق به عنوان مثال درشکل زير تنوع زيادي از رينگ و لاستيک و بدنه هايي را که مي توان براي يـک ماشين Road Off معمول استفاده نمود ، نشان داده شده است .

در اين مقاله سعي شد تا اطلاعات کلي و جامعي در مورد ماشين هاي آرسي ارائـه شـود . هـدف نويسنده اين بود که بتواند اطلاعات مناسب و جالبي در مورد اين نوع از وسيله هـاي تفريحـي و ورزشي در اختيار علاقمندان قرار دهد. همانطور که در قسمتهاي ابتدايي اين متن نيز بيان شـد ، در خارج از ايران مسابقات ماشينهاي آرسي جزء مسابقات شناخته شده و معتبر و بين المللي مي باشد و علاقه مندان بسياري را جذب خود نموده است که معمولاً بازه سني علاقمندان از ۱۶ سـال به بالا مي باشد . در ايران نيز فعاليتهايي از حدود 10 سال پيش توسط مجموعه ايران آرسي كار  اغاز گرديده است  كه شامل احداث پيست هاي استاندارد خاك و آسفالت و برگزاري مسابقات در كلاس هاي مختلف و برگزاري تورهاي  تخصصي آرسي و همچنين اعزام تيم از كشور عزيزمان به مسابقات جهاني تايلند مي باشد اميد است  با حمايـت و « عـدم ممانعـت » علاقمندان و مسئولين، شاهد پيشرفت  هر چه بيشتر اين زمينه تفريحي ورزشي باشيم . براي دريافت اطلاعات بيشتر مي توانيد به وب سايت www.iranrccar.comمراجعه نماييد.

تهيه شده توسط مجموعه ايران آرسی کار